Stacks Image 414
Over Vector en Bitmap afbeeldingen
2d Illustraties die op computer ontstaan, kunnen we onderdelen in twee categoriën, namelijk de vector- en de bitmap- afbeeldingen.
  • Birmap
Meest voorkomend zijn de Bitmap- afbeeldingen, die zijn opgebouwd uit een aantal PIXELS of (vierkante-) punten die een bepaalde kleur hebben en ook een vaste RESOLUTIE, uitgedrukt in ppi ( pixels per inch of dus pixels per duim ).
Voor afbeeldingen die enkel op het scherm getoond moeten worden, is 72ppi voldoende, maar als de afbeelding gebruikt moet worden in b.v. een brochure, of ander kwaliteits- drukwerk, moeten ze een veel hogere resolutie hebben.
Gewoonlijk is dit dan 250 tot 300 ppi.
Voor kranten en gelijkaardige uitgaven is bv. 100 tot 170ppi reeds voldoende .
Voor grote posters kan dat eventueel nog lager zijn.
Stacks Image 417
A few words about Vector and Bitmap images
2d Illustrations created on a computer, can be divided in two categories, namely vector- and bitmap- images
  • Bitmap

Most common are Bitmap- images, that are constructed in a series of PIXELS or (square-) points that have a specific color and a certain RESOLUTION, expressed in ppi ( pixels per inch )
When such bitmap- images are only to be viewed on screen, 72ppi is adequate, but when they are to be used in a brochure or other quality print, they should have a much higher resolution.
Usually, this will be 250 to 300 ppi.
For newspapers and similar prints, 100 to 170ppi will do.
For large posters, it can be even lower.
Hieronder een voorbeeld van een bitmap afbeelding met rechts een uitvergroot stukje, waarop de pixels goed zichtbaar zijn.
Below is an example of a bitmap image with at right an enlarged section, showing the actual pixels.
Stacks Image 437
Foto´ s en gescande afbeeldingen of documenten en ook tekeningen die gemaakt zijn in programma´ s als bijvoorbeeld Adobe Photoshop™ of PaintShop™ of gelijkaardig, zijn steeds Bitmap- afbeeldingen en zijn dus resolutie- afhankelijk.

TIF, PSD, JPG, GIF, … zijn de meest voorkomende (digitale-) bitmap- formaten.
 
  • Vector
Vector- illustraties zijn niet afhankelijk van de resolutie en kunnen dus steeds vergroot worden zonder kwaliteitsverlies.
Zij worden opgebouwd door het plaatsen van punten die met elkaar verbonden zijn en zo een object vormen.
Voor het maken of bekijken van vector- tekeningen heeft men een gespecializeerd programma nodig, hoewel ook sommige bitmap- programma´ s deze documenten kunnen inlezen.  
Om te gebruiken op bijvoorbeeld een webpagina, kunnen deze vector- tekeningen worden omgezet naar een Bitmap- afbeelding door ze te renderen, tenzij de vectorafbeelding wordt opgeslagen als een .svg - bestand ( Scalable Vector Graphics ) , want dat kan ook door de meeste webbrowsers gelezen en correct weergegeven worden
Photographs and scanned images and drawings or other images that were created in applications like Adobe Photoshop™ , PaintShop™ or similar, will always be bitmaps and thus resolution dependent.

TIF, PSD, JPG, GIF, … are some of the most common (digital-) bitmap- formats.
 
  • Vector
Vector- illustratiions do not have a given resolution, so they can be enlarged without quality loss.
They are created by connecting points to form objects.
To create or view such vector- drawings, you need a dedicated application, though some bitmap- applications are able to read such documents.  
Prior to be used on a webpage or in print, vector- drawings normally need to be converted ( rendered ) to Bitmap- images, unless the drawing is saved as an .svg - file ( Scalable Vector Graphics ), as these can be read and displayed properly by most webbrowsers.

Hieronder ziet U het principe van het tekenen met vectoren. Uiterst links is een object met scherpe punten, met daarnaast hetzelfde object, maar ditmaal zijn de punten voorzien van handles, waardoor de lijn een bepaalde spanning krijgt.
Door het verslepen van deze punten ( of de handles ) verkrijgen we een andere vorm.
Rechts zijn dezelfde objecten door één “klik” voorzien van een andere kleur.
Below, you can see the principle of drawing with vectors.
At far left, there' s an object featuring sharp corners, and next to it, is the same object, but some handles are added to the points, applying some tension to the curve.
By dragging the handles ( or the points ) we get another shape.
At right, the colour of the same objects were changed by only one “click” 
Stacks Image 429
Hieronder een voorbeeld van een vectortekening, met rechts een screenshot waarop alle vector- objecten van de tekening geselecteerd werden.
Below is an example of a vectordrawing with - at right - all the vector shapes that make up the drawing selected.
Stacks Image 471
Hieronder ziet u links een detail van de originele vectorafbeelding van de auto hierboven op 10x de grootte.
Rechts ziet u de bitmapversie van hierboven op 10x de grootte.
Below left, is a detail of the original vectordrawing of the car above, seen at 10x its size.
At right is the bitmapversion as seen above, shown at 10x its size.
Stacks Image 475
Voorbeelden van 2d- afbeeldingen kan u terugvinden in mijn portfolio.
Some examples of 2d- illustrations can be seen in my Portfolio